16.07.2018

You are the sand on the coast.
I dip my fingers into it, I feel it, and then it is gone, nothing in my palm.
You give me a love like electricity.
You lighten me, you burn me, and then you leave me in the darkness of routine without you.

You are like some wine with ice, a good dry rose with ice.
You freshen me, just for a moment, to leave me in heat waves and sweat.
You are the chocolate in the morning of diet cheat day,
I crave you, but I am afraid of the pleasure being momentary and short.

You are like parking downtown on a weekend-
Might be loads, might be none- never know.
You are like an open-air swimming pool on an August day
Just too close, too available, still nowhere.

15.07.2018

Ինձնով ոգեշնչված մի պոեմ գրես,
Ու երբեք ոչ ոքի ցույց չտաս:
Ինձ երգեր, շատ տողեր դու ձոնես,
Բայց գաղտնի, քեզ համար դու պահես:

Մի լարված երկուշաբթի լինի, հենց գործիդ ժամանակ
Ցասումդ, պրոբլեմդ իմ անունով փակես:
Ինձ հիշես, հանդարտվես, խախանդվես,
Սիրտդ թեթւանա, հայացքդ պսպղա:

Մի ուրբաթ իրիկուն էլ գործից տուն գալիս լինես,
Ճամփեն ազատ լինի, միտքդ հանգիստ լինի,
Ինձ հիշես ու ժպտաս, աչքիցդ մի պեծ ընկնի,
Ու ղեկդ ամուր սեղմես ու հոգսդ ուսիցդ ընկնի:

Ես քե հարցերի պատասխանը լինեմ,
Էդ մի հատ պակասող էակդ լինեմ,
Լինեմ հասարակ, բոլորի նման լինեմ,
Բայց քեզ բավական, քեզ հերիք լինեմ:

----
Դու իմ սպասածից էլ լավն ես. ես քեզ հարցեր չունեմ,
Դու իսկական, հոգատար ես, ես էլ` ձևեր չունեմ,
Դու ինձ սանձող փոթորիկն ես. ինձ հանդարտեցնում, սփոփում ես,
Ինձ էնքան նման ու տարբեր ես. մեկ-մեկ ոնց որ երկու կես լինենք:

Ես քո մտքերի պատասխանն եմ, քո անցած սերերի ուրվականն եմ ես,
Քո ուժը ամրացնող ու թուլությունը գրկողն եմ ես,
Չեմ հարցնի, չեմ տանջի, չեմ վազի, չեմ թողնի քեզ,
Կնայեմ, կփայլեմ, քեզ համար սիրուն կլինեմ միշտ ես:

Ինձ գրկես, թուլանամ: Քեզ գրկեմ ամրանամ:
Ինձ նայես, լիանաս: Քեզ նայեմ, դատարկվեմ:
Ես ապրեմ ինձ համար, քո կողքին ապրեմ ես:
Ինձ լռեցնող, ինձ սաստող, իմ ուզած ժայռն ես,
Քեզ բախվեմ, հանդարտվեմ:Դու խոսես, ես լսեմ:
Քեզ լսողն եմ ես:

30.05.2018

I have found the love of my life

I have found the love of my life..or better lives...or whatever. I have found it.
It took me a couple of frogs, a couple of prince charmings, a couple of knights, and a couple of horses. Friends can break your heart, too. Why did I start this?
Ah, yes, it took me a lot to find the love of my life. Though I knew this was gonna happen, and I was gonna find the perfect relationship I was handmade for, the one and only truly appreciative feeling. It took me heartbreaks- equal amounts on both sides. It took me desperations. It took me happiness. It took me laughter. It took me tears. But I am happy to have found it.
Love of my life has always been there waiting for me to throw a glance at it, to notice it, to take it into my life, to accept it, to cherish it, to appreciate it, to caress it. And now it's there. Thanks to the Creator, I have found it, and won't lose again...well, at least, not this lifetime.
I have found the love of my life, and it is the love I have for my life - the people in my life, the days in my year, the sparkles in my people's eyes, the luck in my heart.
I have most probably refound the love of my life- the love towards my life- the love for my life, the love of my life!

10.05.2018

Victory Song (Dedicated to the Armenian Velvet Revolution)

I did take my step, and we did it, We walked all together so long, and we fixed it. And the hope that ignited our pupils Turned to lighthouse to guide through the darkness. We made a history, we struggled against evil, We demolished the castles of false witness, And as “I” turned into “we”, and “we”-into future, We revived, we stood up, we walked on. It’s with honks and free speech and pot banging That we claimed our right to live well. And the youth that used love as their weapon Could make all take a step and rebel. I did take my step, and we won it. The people got free in the end. We walked much through deep dirt, still we made it. The right wins, the light wins, as we live. The velvet love and compassion, no hatred Made us go through the dark and still make it. The revolution was kind, warm and emerging, And love made relovution so velvet.

April 30th
Yerevan, RA

09.05.2018

People in my life

I love people, and I love being with people. I love talking to people. I love listening to people. I love inspiring people. Because this is what inspires me.
All are teachers, all are mentors. There is no one we meet by chance, there is no talk we have by accident. Our relationships are a big jigsaw puzzle we try to finish, but there is always this one piece missing.
People in my  life are many in number. I am sociable and talkative, so one needs to be either very rigid or absolutely stupid not to befriend me. Sometimes  I feel wasted, and it is when I give up on a person and move on.
My "true" friends always express their disapproval of me having so many "untrue" friends, and this is because they care for me, they want my good, and they don't want to share me with undeserving people (which does flatter the little insecure child in me). But they also know I am an altruist and I always find something good in everyone, and there is always something to learn from everyone around.
I always say "I teach grammar and vocab, you teach life". This is valid.
But I want to mention how important our relationships with "passers" are. They show our true intentions and bring-up. they show our morality and priorities. When we know we will never see the person again, that one time we talk is important. It shows what we are. I always say morality is what we do when no one's watching, thus no one's expecting a peculiar behavior. But it feels good when we meet each other's expectations. And it is cute when people's eyes shine as they hear your name or see you by chance.
I love the talks. The talks over coffee or something stronger. I love the silence. Silence defines closeness. Silence is not ignorance, silence is comfort. Looks add up to this.
People come and go, some of them go when we least except, most of them come when we most need- the traffic never stops. But still, there are the ones who make us, the ones who are our grounds, our clouds, our moons, our ones. Feeling the love they spare is really important. Being appreciative is a must. Because people in our lives make us, they chisel us, they shape us, they are us. This is why they change with us, for us, because of us.

29.04.2018

About having faith

Faith is the answer to every question. Faith in yourself, faith in relationship, faith in humanity, faith in your rightness, faith in your morality, faith in God.
Everything is not just easy, but right, when you have faith. When you have the faith that you are where you need to be, and everything goes the way it should be.
But above all, it is important to think well before acting, as it is not that difficult to project the next five developments and make a choice on how to act now. When you have faith what you do is right, nothing can make you tense or embarrassed.
When you have faith in people, that they treat you well, or will do, it is easier to love, and trust.
When you have faith in life, in the balance, in the harmony, in God, in other words, you stop blaming everyone and everything, take responsibility and build your life.
And people who have faith in you come and surround you, because your Faith told you you have earned it.
I have faith in you, in me, in us.
Just because I have the faith we have earned it.

13.03.2018

What not eating meat for 30 days taught me

It takes 30 days for our body to fully digest and cleanse from any meat. So I took up the challenge for an experiment. I wanted to see what changes in me, who had meat for two meals at least, who swore on Oxford Dictionary and Shaurma, who worhsipped chicken breast and KFC bites.
So, it was very rewarding. Of course, it was most difficult at family and friend dinners, when you do mot want to shout about depriving yourself from your favorite foods, but there where meals I ate nothing at, because every single dish contained some meat.
Because I took the challenge following my inner call, I had no psychological or mental difficulties controlling my appetite, but I had physical ones - I was never satisfied by the food, I was hungry most of the times (I also do not consume bread). And I was stupid enough not to add protein additives to my diet.
Still, the results are self-explaining. I am far less stressed out, I have more energy (I literally burst  with energy when I come home at 22-00 after having taught the whole day. I take a lot of things easier, yes, even Yerevan traffic. I am more understanding, less demanding, and less dealing with ****ting )))
And it is so good that not a single vegetarian friend pushed me, opposite, every one was like “You wanna eat, do”,  but as for now I really do mot feel like.
The brain also works faster, because I eat a lot more nut snacks, a lot of colorful veggies brighten my mood.
Did I mention I saved quite a lot of money on my meals outdoors which where cut by 60% in the cost, because this is the meat price, the meat which is of unknown quality?!
Moral of the story- meat makes us less energetic, more stressed and poor. And humans are not meat-eaters origninally, so this explains a lot.